Kristdemokraternas cykelpolitik i Malmö 2018-2022


Kristdemokraternas cykelpolitik i Malmö efter valet 2018


Kristdemokraterna i Malmö gör ingen hemlighet av att de prioriterar bil före cykel. I det reklamutskick som gått ut till Malmös hushåll finns fyra punkter som är viktigast för partiet. Nummer fyra kräver ett slut på försvårandet att köra bil i Malmö. 

Även i partiets valmanifest är det bilen först. Kristdemokraterna vill bygga ut bilvägarna i, och motorlederna runt Malmö. De vill skapa fler parkeringsplatser och sänka parkeringsavgifterna. Samtidigt säger sig partiet vilja bygga nya cykelbanor. Hur de ska lyckas med att både bygga ut bilvägarna, inte ta bort kantstensparkeringar och bygga nya cykelbanor framgår inte. Kanske är det tänkt att cykelbanorna ska gå genom parker och längs med bakgator?

Kristdemokraterna Malmö har valt att inte svara på våra frågor. Eftersom partiet är en del av MalmöAlliansen presenteras istället alliansens inställning där de är applicerbara:

1. Har ert parti ett trafikpolitiskt program för Malmö och har det i så fall cykling som en egen punkt?
Partiets valmanifest har en del om trafik och cykeln har en punkt där.

2. Är cykel och cykling en viktig fråga för er?
Ja

3. Hur ser ni på Malmö som cykelstad?
Malmö ska vara en stad som ska vara en förebild för andra städer i Sverige när det
kommer till att cykla.

4. Vilka cykelsatsningar vill ni prioritera den kommande mandatperioden?
Malmö ska vara en cykelstad i världsklass. När vi blir fler Malmöbor ska Malmö växa genom cykling och kollektivtrafik, inte genom fler bilar. Därför vill MalmöAlliansen skapa fler cykelvägar som går raka vägen till och från centrum så cykeln blir ännu mer attraktiv för fler pendlare. För att cykeln skall vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen krävs förbättringar för cykeltrafiken, inte försämringar för biltrafiken. Därför vill vi bygga fler direkta cykelvägar, framförallt där cyklister i dag tvingas cykla i vägrenen på hårt trafikerade vägar.

5. Tycker ni att det är rimligt att ta bort kantstensparkeringar för att bygga cykelbanor?
Kristdemokraterna har tidigare uttryckt att parkering i första hand ska ske i parkeringshus och garage. Samtidigt vill partiet inte försvåra för bilister så det är svårt att veta hur de skulle ställa sig till ett förslag att bygga cykelbana där det idag är kantstensparkering.

6. Borde det byggas cykelbana på båda sidorna av större/bredare vägar i Malmö? 
Eftersom Kristdemokraterna vill bygga ut bilvägarna finns det förmodligen inte plats till dubbla cykelbanor.

7. I tätort är i allmänhet runt 80% av alla bilresor kortare än 3-4 km. Hur vill ni få fler att välja cykel istället för bil? 
Många Malmöbor väljer cykeln som sitt sätt att transportera sig. Detta måste vi fortsätta att bejaka. Det gör vi bäst genom att ha ett tillgängligt och omfattande cykelnät. Därför måste Malmö investera i att få till fler enskilda cykelbanor i hela Malmö.

8. Undersökningar visar att barn och unga som cyklar (eller går) till skolan presterar bättre. Samtidigt minskar antalet barn som cyklar till förmån för skjutsning med bil. Hur vill ni få fler barn att cykla till skola och fritidsaktiviteter? 
MalmöAlliansen vill införa Bunkeflomodellen i stadens samtliga skolor. Det innebär att alla Malmös elever ska ges fysisk aktivitet varje dag i eller efter skolan. På så vis hoppas vi både öka barnens inlärningsförmåga samtidigt som det bidrar till en god hälsa hos våra barn.

9. Cykelstöld är en orsak till att människor väljer bort cykel som transportmedel. Hur vill ni göra för att förbättra möjligheten att låsa fast sin cykel? 
Alla som cykelpendlar vet att cykelstölder är ett alldeles för utbrett problem i Malmö. Därför vill MalmöAlliansen etablera fler säkra cykelparkeringar i områden med många arbetsplatser. Säkra cykelparkeringar kan till exempel vara inne i parkeringshusens bottenvåningar. Det kan även placeras helt nya cykelskjul där cyklarna är inlåsta. Vi ser gärna samarbeten med arbetsgivare som också ser behovet av bättre cykelparkeringar där cyklarna både är säkrare och torra. Vi vill också undersöka om säkra cykelparkeringar kan etableras i samarbete med andra på samma sätt som cykeluthyrningen. Vi vill också utöka antalet cykelparkeringar som finns där malmöborna rör sig. För att utöka antalet inhägnade, övervakade cykelparkeringar liknande de som finns vid Malmö C och Triangeln vill vi undersöka om det går att attrahera en privat aktör som, mot en brukaravgift kan tillhandahålla detta för att göra det så kostnadsneutralt som möjligt för kommunen.

10. Hur mycket pengar vill ni avsätta till cykelsatsningar den kommande mandatperioden?
MalmöAlliansen vill lägga till 60 miljoner kr på den befintliga cykelbudgeten.


Analys:

Kristdemokraterna är det alliansparti som starkast vurmar för bilen. Flera av partiets vallöften krockar till och med med MalmöAlliansens program för ökad cykling. Partiet säger sig vilja prioritera gång- och cykelvägar inom stadens infrastrukturprojekt men går till val på att sluta försvåra för biltrafiken. Valmanifestets del om trafik handlar nästan uteslutande om utbyggd infrastruktur för motorfordon. Det verkar inte bättre än att Kristdemokraternas cykelpolitik är ett spel för gallerierna. Frågan är nu om de lyckas ta sig in i kommunfullmäktige?


Cykelpolitik i Malmö inför valet 2018Kommentarer

Anonym sa…
Tack för hjälpen inför valet, mycket bra jobbat! Tänk om det hade funnits liknande bloggar för vård och kollektivtrafik :)