Centerpartiets cykelpolitik i Malmö 2018-2022


Centerpartiets cykelpolitik i Malmö efter valet 2018


Centerpartiet är det mest miljöinriktade borgerliga partiet. På riksplanet konkurrerar de med Miljöpartiet om vem som är det mest miljövänliga partiet. 

I Malmö är Centerpartiet idag så litet att det inte har några platser i kommunfullmäktige. Det gör att partiet inte har kunnat påverka cykelpolitiken i Malmö. Det innebär dock inte att Centerpartiet Malmö inte har en ambitiös cykelpolitik. Under rubriken "Grön stadsutveckling" listar partiet förslag för att skapa en grön och hållbar stad. Flera förslag handlar direkt eller indirekt om cykling:

• Gör Malmö till världens bästa cykelstad
Att fler väljer cykeln framför bilen är inte bara bra för miljön och folkhälsan, utan leder även till minskad trängsel för de som faktiskt måste använda bilen. Därför vill vi arbeta för fler och bättre cykelvägar, som dessutom ska ligga där de behövs, snarare än där det råkar finnas plats för dem. Många gator i Malmö är idag så breda att de utan problem kan delas av för att inrymma en separat cykelbana. För att underlätta för cyklister vill Centerpartiet verka för fler cykelparkeringshus och inhägnade cykelparkeringar vid nya kollektivtrafikknutpunkter som till exempel Värnhem och Rosengård. Precis som med lånecykelsystemet välkomnar vi lösningar där kommunen upplåter marken och låter privata entreprenörer driva anläggningar på marknadsmässiga grunder.

• Inför fler supercykelstråk och cykelbanor
Centerpartiet i Malmö vill underlätta för cyklister att ta sig fram i Malmö. Därför är det av yttersta vikt att vi satsar på fler cykelbanor, främst på tungt trafikerade vägar där cykelbanor inte redan finns. Vi vill se fler supercykelstråk genom hela Malmö.

• Öka säkerheten för fotgängare
På vissa platser där stora mängder cyklar passerar innebär det faktum att Malmö är en cykelstad en ökad fara för fotgängare. För att underlätta för fotgängare och undvika olyckor vill Centerpartiet i Malmö att man ska förenkla för fotgängare och anpassa cykelvägarna för det ändamålet. Detta vill vi åstadkomma genom exempelvis målade övergångsställen över cykelvägarna.

• Trygghet för alla
Det är viktigt att alla vågar röra sig fritt i vår stad. Att bygga staden så att gång- och cykelvägar ligger i närheten av gator och hus bidrar till ökad trygghet. Tunnlar för gång- och cykeltrafik kan verka säkert ur ett trafikperspektiv, men sådana tunnlar upplevs som otrygga platser när det börjar skymma, även om de är stora och ljusa. Centerpartiet vill därför se ett jämställdhetstänk vid byggnation av gång- och cykelvägar, med allas trygghet i fokus.

• Gång- och cykelbanor innanför kanalen 
Centerpartiet i Malmö vill satsa på en levande stad där normen ska utgå från de som vill gå och cykla. Därför vill vi att alla gator utom busstråken ska vara gång- och cykelgator där bilarna får anpassa sig efter de som går och cyklar. *

*Enda undantag är färdtjänst, blåljusbilar och företagstransporter. Enligt Niels Paarup-Petersen har det dock blivit fel på hemsidan och det enda undantaget som ska finnas är för blåljusbilar.

Även på regional nivå har Centerpartiet en ambitiös cykelpolitik som indirekt kan komma Malmöborna tillgodo. Framförallt den som cykelpendlar till och från Malmö skulle tjäna på Centerpartiets förslag för ett bättre cykel-Skåne:

Fler supercykelvägar
Centerpartiet vill knyta samman kommuner där det finns möjliga pendlingsstråk med cykel. De vill att det ska utredas var sådana stråk kan och bör göras och var de behöver uppgraderas. Malmö-Lund är en sådan sträcka och Helsingborg-Rydebäck är ett intressant alternativ som kan ses över.

Bind ihop cykelvägar med kollektivtrafiken
För dåligt utbyggd infrastruktur är den största anledningen till att cykeln väljs bort. För att lyckas få fler att resa hela vägen från dörr till dörr utan bilen är cykeln ett viktigt komplement. Därför vill Centerpartiet att större hänsyn tas till att sträckor som anknyter till kollektivtrafikens hållplatser byggs och uppgraderas.

Cykeln ombord
Idag är tågtrafiken inte anpassad för att ta cyklar ombord. Vissa typer av cyklar är inte tillåtna ombord och ska en familj ta med cyklarna på tåget blir kostnaden hög. Centerpartiet vill därför utreda om det kan bli möjligt att göra det kostnadsfritt att ta med cykeln ombord på tåget på helger. De vill också se strategier för hur kollektivtrafiken kan bli mer cykelvänlig.

Inför förmånscyklar för Region Skånes anställda
Centerpartiet vill att Region Skånes anställda ska kunna ha cykel som löneförmån. Inte minst elcykeln har blivit allt mer populär och är en bra lösning för många pendlare. Att införa förmånscykel för anställda ökar möjligheterna för fler att resa hållbart.


För Centerpartiets räkning är det Niels Paarup-Petersen som svarat på frågorna:

1. Har ert parti ett trafikpolitiskt program för Malmö och har det i så fall cykling som en egen punkt? 
Cykling är en avgörande framtidsfråga för Malmö - och självklart har vi cykling med i vårt valprogram under rubriken Grön Stadsutveckling. Vi har inte delat mellan olika trafikslag då vi anser att man i trafikpolitiken måste ha ett helhetsperspektiv.

2. Är cykel och cykling en viktig fråga för er?
Som gruppledare kan jag säga att den är mycket viktig! Den är helt avgörande för att få en hållbar och fungerande trafiksituation i Malmö.

3. Hur ser ni på Malmö som cykelstad?
Som det står i vårt valmanifest: Gör Malmö till världens bästa cykelstad. Idag är den inte det. Men Malmö är bättre än de flesta städerna i Sverige. Så det gäller om att fortsätta bygga på styrkorna men även stärka upp delar kring till exempel säkerhet och trygghet samt mer pendlingsvänliga cykelvägar.

4. Vilka cykelsatsningar vill ni prioritera den kommande mandatperioden?
Vi vill arbeta för fler och bättre cykelvägar, som dessutom ska ligga där de behövs, snarare än där det råkar finnas plats för dem. Många gator i Malmö är idag så breda att de utan problem kan delas av för att inrymma en separat cykelbana. För att underlätta för cyklister vill Centerpartiet verka för fler cykelparkeringshus och inhägnade cykelparkeringar vid nya kollektivtrafikknutpunkter som till exempel Värnhem och Rosengård. Precis som med lånecykelsystemet välkomnar vi lösningar där kommunen upplåter marken och låter privata entreprenörer driva anläggningar på marknadsmässiga grunder. I delar av staden vill vi ha gång- och cykelfartsgator så bilarna måste anpassa sig efter gående och cyklister - inte omvänt.

5. Tycker ni att det är rimligt att ta bort kantstensparkeringar för att bygga cykelbanor?
Ja - men inte överallt.

6. Borde det byggas cykelbana på båda sidorna av större/bredare vägar i Malmö?
Ideellt sett ja. Men när vi ser på finansieringen och de fysiska ramarna är det närmast orealistiskt att tro att vi kan lyckas med det. Därför fokuserar vi i högre omfattning på att bygga bredare cykelvägar. Det är också viktigt i förhållande till att det blir allt fler olika typer cyklar som tar mycket plats, och då blir två smala cykelvägar fyllt med trafikproppar.

7. I tätort är i allmänhet runt 80% av alla bilresor kortare än 3-4 km. Hur vill ni få fler att välja cykel istället för bil?
Det handlar primärt om att alltid göra cykling till det bästa alternativet. Det är därför det är så viktigt med säker parkering. Lika viktigt är att cykelvägarna kan hantera breda cyklar samt att de går raka vägen och inte tar massor av omvägar för att bilvägarna ska gå först.

8. Undersökningar visar att barn och unga som cyklar (eller går) till skolan presterar bättre. Samtidigt minskar antalet barn som cyklar till förmån för skjutsning med bil. Hur vill ni få fler barn att cykla till skola och fritidsaktiviteter?
En utmaning är att många barn har fått längre till skolan. Det gör att många tar buss eller åker bil. Det handlar mycket om att säkra kvaliteten i alla skolor.
Den andra delen handlar om att det ska finnas säkra cykelvägar kring skolorna. Här måste det tunga bilkörandet runt skolorna försvinna/minska kraftigt.

9. Cykelstöld är en orsak till att människor väljer bort cykel som transportmedel. Hur vill ni göra för att förbättra möjligheten att låsa fast sin cykel?
För att underlätta för cyklister vill Centerpartiet verka för fler cykelparkeringshus och inhägnade cykelparkeringar vid nya kollektivtrafikknutpunkter som till exempel Värnhem och Rosengård. Precis som med lånecykelsystemet välkomnar vi lösningar där kommunen upplåter marken och låter privata entreprenörer driva säkra anläggningar på marknadsmässiga grunder. Det är inte minst relevant i samband med områden där många jobbar som kan pendla med cykel.

10. Hur mycket pengar vill ni avsätta till cykelsatsningar den kommande mandatperioden?
Primärt kommer pengarna från den löpande budgeten men vi har lagt till 60 miljoner för satsningar på cykel.


Analys:

Centerpartiet är det borgerliga parti som vill gå längst för att förbättra för cyklister. Att göra merparten av gatorna innanför kanalen till gång- och cykelfartsgator är nog så radikalt att Allianskollegorna backar men kanske går det att få med sig de röd-gröna? Samtidigt är det nog rätt taktik för att vinna tillräckligt många röster för att ta plats i kommunfullmäktige. I Stockholm har Centern framgångsrikt profilerat sig som ett cykelvänligt parti.
När det kommer till nybyggda cykelbanor i befintlig miljö verkar Centerpartiet inte främmande för att ta yta från biltrafiken, men inte så mycket att det blir cykelbana på båda sidorna. Att omvandla kantstensparkeringar till cykelbanor går bra, men inte överallt. Det tilltalar säkert många traditionella centerväljare men om partiet vill bredda sin väljarbas måste det nog bli lite radikalare. En fråga partiet driver handlar om att gräva ner inre ringvägen. Även med stöd från staten skulle det kosta hundratals miljoner kronor och inte minska bilanvändandet i Malmö. Varför inte haka på Miljöpartiets förslag om att skapa en stadshuvudgata? Det är lagom radikalt och skulle generera pengar till nya cykelbanor i andra delar av Malmö. Frågan är om Centerpartiet vågar utmana sina allianskollegor och stå för en radikalare trafik- och cykelpolitik? 


Cykelpolitik i Malmö inför valet 2018

 

Kommentarer