Sverigedemokraternas cykelpolitik i Malmö 2018-2022Sverigedemokraternas cykelpolitik i Malmö efter valet 2018


Trafikfrågor är inget som Sverigedemokraterna i Malmö går till val på. I det reklamblad som sprids i Malmö nämns till exempel cykel bara en gång och då som ett fritidsintresse. I gengäld vill partiet bygga ut E6 till sex filer. Men vad tycker Sverigedemokraterna om cykling och vad vill de göra om de får makten efter valet?

Sverigedemokraterna Malmö har inget uttalat trafikpolitiskt program. Det som finns är en sida ur partiets valmanifest som intressant nog heter "Miljö och trafik". Intressant eftersom cykel som trafikslag är det mest miljövänliga efter gång. Därför är det lite märkligt att cykel endast nämns en gång och då i en uppräkning av de olika trafikslagen. Det gör att det är svårt att veta exakt vad partiet tycker om cykling. I ett debattinlägg i Sydsvenskan den 9 augusti skriver Magnus Olsson (kommunalråd) att "vi förstår att många Malmöbors vardag går ihop tack vare bilen". Han nämner ombyggnaden av Annetorpsvägen som ett exempel på hur ny cykelinfrastruktur gjort det svårare att köra bil (vägen blev smalare). Istället vill han att "alla trafikslag såsom bil, cykel, buss med flera ska samsas om utrymmet". Tydligen betyder "samsas" inte att alla trafikslag ska få sin del av gaturummet (det blir mindre över till bilarna då) utan snarare att alla ska dela på den infrastruktur som finns idag. Det brukar kallas blandtrafik och är ett sätt att utnyttja den infrastruktur som finns till max. En förutsättning för att blandtrafik ska vara trafiksäkert är dock att bashastigheten sänks till 30 km/h. I sitt valmanifest förespråkar Sverigedemokraterna visserligen en mer "dynamisk" hastighetsbegränsning som sträcker sig från 30 till 70 km/h men det är osäkert om 30 km/h skulle gälla på alla gator med blandtrafik. En direkt fråga om sänkt bashastighet har skickats men ännu har inget svar inkommit.
De frågor vi fått svar på är de frågor som skickats ut till samtliga riksdagspartier och F!. För Sverigedemokraternas räkning är det Jörgen Grubb (ordförande) som svarat på frågorna:


1. Har ert parti ett trafikpolitiskt program för Malmö och har det i så fall cykling som en egen punkt?
I vårt trafikpolitiska program nämner vi vikten av att de olika trafikslagen ska samspela med varandra och att det ena inte ska ses som viktigare än det andra. Cykling är för oss en viktig del för hur människor kan ta sig fram i Malmö, precis som de andra olika typerna av trafikslag.

2. Är cykel och cykling en viktig fråga för er?
Vi ser positivt på att fler cyklar, men ser det inte som ett politiskt självändamål.

3. Hur ser ni på Malmö som cykelstad?
Malmö är en bra stad för cyklister och blev 2017 utsedd till världens 5:e bästa cykelstad.

4. Vilka cykelsatsningar vill ni prioritera den kommande mandatperioden?
Vi vill förbättra underhållet av befintliga cykelbanor och vid nybyggnation ska cykelbanor vara en del av planeringen i arbetet.

5. Tycker ni att det är rimligt att ta bort kantstensparkeringar för att bygga cykelbanor?
Nej, bilister upplever redan idag att det är svårt att hitta parkeringsplatser i Malmö. Ett sådant beslut skulle göra det ännu svårare för dem. Som vi sade i fråga 1, alla trafikslag måste vara i samklang med varandra. Där det inte finns cykelbanor kan cyklister cykla på vägen och då ska bilister och cyklister ha en ömsesidig respekt för varandra.

6. Borde det byggas cykelbana på båda sidorna av större/bredare vägar i Malmö?
Om behovet finns, ja. Men inte på bekostnad av smalare vägar för bilar.

7. I tätort är i allmänhet runt 80% av alla bilresor kortare än 3-4 km. Hur vill ni få fler att välja cykel istället för bil?
Vi menar att det inte är vår uppgift att välja vilket trafikslag människor ska använda. Vissa av dessa resor kan vara att skjutsa sina barn till fotbollsträning, skolan eller för att handla mat. Ofta kanske människor ser bilen som ett bättre alternativ då, andra cykeln. Vi har inget emot att människor väljer det ena trafikslaget före det andra, människor har olika behov och för vissa kanske bilen passar bättre, andra cykeln.

8. Undersökningar visar att barn och unga som cyklar (eller går) till skolan presterar bättre. Samtidigt minskar antalet barn som cyklar till förmån för skjutsning med bil. Hur vill ni få fler barn att cykla till skola och fritidsaktiviteter?
Genom att skapa en tryggare stad där föräldrar vågar släppa iväg sina barn på cykel till skola eller fritidsaktiviteter.

9. Cykelstöld är en orsak till att människor väljer bort cykel som transportmedel. Hur vill ni göra för att förbättra möjligheten att låsa fast sin cykel?
Egentligen är ju detta problem inte kopplat till cykling utan till att det finns folk i Malmö som vill stjäla cyklar. På många mindre orter kring Malmö kan du ställa din cykel utan att låsa fast den "i" något utan att den försvinner. Men givetvis ska det finnas en möjlighet att ställa cyklar i cykelställ på ställen som många cyklar till.

10. Hur mycket pengar vill ni avsätta till cykelsatsningar den kommande mandatperioden?
Det är extremt oklart eftersom detta är kopplat till hur mycket nybyggnation som kommer genomföras i Malmö.


Analys:

Det verkar som att Sverigedemokraterna tror att majoriteten av deras väljare kör bil och riktar därför in sig på bilburna Malmöbor. Genom att tala om samspel och att samsas om utrymmet i trafiken behöver partiet inte direkt säga att de inte tänker satsa en krona i onödan på cyklister. De pengar som (kanske) kommer läggas på cykelinfrastruktur är underhåll av befintliga cykelbanor och det som byggs vid nyproduktion av hus och i nya stadsdelar, till exempel i Hyllie. Däremot ska inga nya cykelbanor byggas längs Malmös gator. I alla fall inte så länge det innebär mindre utrymme åt bilarna.
Partiets vilja att måla upp Malmö som en otrygg stad syns både i frågan om barn som cyklar till skolan och om cykelstölder. 
Sverigedemokraterna vill behålla status quo i Malmötrafiken och den part som tjänar på det är den dominerande: bilen.


Cykelpolitik i Malmö inför valet 2018

Kommentarer