Socialdemokraternas cykelpolitik i Malmö 2018-2022


Socialdemokraternas cykelpolitik i Malmö efter valet 2018


Socialdemokraterna presenterade för ett par år sedan rapporten "Cykeln först!". Då var det Milan Obradovic som var trafikkommunalråd. Han hade tagit över rollen som Malmös främsta cykelpolitiker från Miljöpartiets Karolina Skog och presenterade flera cykelsatsningar. 

När Andreas Schönström tog över som trafikkommunalråd 2017 meddelade han att partiet ändrat tankegång i trafikfrågan. Nu skulle man lyssna på de bilförare som ogillade när politiker gör gatorna svårframkomliga. I första hand resulterade det i indragna bussfält längs Linnégatan. När Miljöpartiet sedan ville ha miljözoner i Malmö sa Schönström och S nej. Motiveringen var att staden redan har tillräckligt med farthinder, gågator och avstängningar. Frågan är hur långt Socialdemokraterna är beredda att gå för att förbättra för cyklister i Malmö? Är det OK att ta utrymme från bilarna för att bygga cykelbanor?

För Socialdemokraternas räkning är det Åsa Waldemarsson som svarat på frågorna: 


1. Har ert parti ett trafikpolitiskt program för Malmö och har det i så fall cykling som en egen punkt?
Den socialdemokratiskt ledda kommunledningen har tagit fram och beslutat om ett särskilt cykelprogram för Malmö som sträcker sig till och med 2019. Vi ser gärna att staden tar fram ett nytt.

2. Är cykel och cykling en viktig fråga för er?
I allra högsta grad, det är ett viktigt komplement till kollektivtrafik. Det är inte för inte som Malmö har blivit utsedd till årets cykelfrämjarkommun 2011, 2012, 2013 och 2015. Malmö rankas dessutom som världens sjätte bästa cykelstad av Copenhagenize.

3. Hur ser ni på Malmö som cykelstad?
Det ska vara lätt att ta sig fram i Malmö, här ska det finnas plats för både bil och cykel. I takt med att vi blir fler Malmöbor måste vi ha tillgång till högklassig kollektivtrafik och bra cykelvägar, därför investeras flera miljarder i kollektiv- och cykeltrafik de kommande 15 åren, vilket är den största infrastruktursatsningen i stan sedan Citytunneln. Inom kort kan vi också se fram emot en ny linje av MalmöExpressen och invigningen av Malmöpendeln. Cykeln är en självklar del av staden och stadslivet, och för att skapa en hållbar och attraktiv stad.

4. Vilka cykelsatsningar vill ni prioritera den kommande mandatperioden?
Nyligen skrev vi under storstadsavtalet som är en del av Sverigeförhandlingen och som innebär att vi under de kommande åren satsar 3,4 miljarder kronor på kollektivtrafiken i Malmö. 600 miljoner kronor satsas på cykelbanor. Satsningen ger Malmöborna 14 nya cykelbanor, förutom fler busslinjer och en andra etapp av Malmöpendeln.

5. Tycker ni att det är rimligt att ta bort kantstensparkeringar för att bygga cykelbanor?
I vår trafik- och mobilitetsplan slås det fast att gatuutrymmet ska omdisponeras för att skapa utrymme åt hållbara transportmedel, och att ta bort kantstensparkering till förmån för cykelbanor är ett steg i den riktningen. Detta görs på många ställen runt om i staden, till exempel på Nobelvägen, Disponentgatan och St Knuts väg.

6. Borde det byggas cykelbana på båda sidorna av större/bredare vägar i Malmö?
I Malmö görs det cirka 180 000 dagliga resor på cykel idag, men målet är att det ska göras ytterligare 100 000 dagliga cykelresor år 2030 som en del av en långsiktigt hållbar utveckling. För att klara denna kapacitetsökning är det absolut rimligt att arbeta med cykelbana på båda sidor av de större gatorna i Malmö – också enkelriktat för ännu större kapacitetsökning. Fram över ska det tittas närmare på korsningar där det på många platser redan idag är trångt i rusningstrafik.

7. I tätort är i allmänhet runt 80% av alla bilresor kortare än 3-4 km. Hur vill ni få fler att välja cykel istället för bil?
Att ständigt underlätta för cykling, med till exempel fler eller säkrare cykelbanor, är ett sätt att få fler att välja cykeln framför bilen. Med Inga löjliga bilresor och Cykliga Malmö vill vi få ännu fler att välja cykeln som transportmedel.

8. Undersökningar visar att barn och unga som cyklar (eller går) till skolan presterar bättre. Samtidigt minskar antalet barn som cyklar till förmån för skjutsning med bil. Hur vill ni få fler barn att cykla till skola och fritidsaktiviteter?
Vi satsar som sagt flera miljoner kronor på cykelbanor de kommande åren för att förbättra förutsättningarna att ta sig fram med cykel och skapa en hållbar stad. Ju fler och bättre cykelbanor, desto fler anledningar att cykla till skolan, jobbet och fritidsaktiviteterna.

9. Cykelstöld är en orsak till att människor väljer bort cykel som transportmedel. Hur vill ni göra för att förbättra möjligheten att låsa fast sin cykel?
Vi socialdemokrater jobbar varje dag med att göra Malmö till en säkrare och tryggare stad. Cykelparkeringar och cykelställ görs hela tiden säkrare, bland annat genom att det blir möjligt att låsa fast ramen på fler cykelställ. Just nu testas prototyper i Hyllie, på Södervärn och på Värnhem.

10. Hur mycket pengar vill ni avsätta till cykelsatsningar den kommande mandatperioden?
Som nämnt ovan har vi skrivit under storstadsavtalet, vilket innebär att vi kommer göra en stor satsning på cykelbanor i Malmö framöver, förutom viktiga satsningar på kollektivtrafik. 


Analys:

Som Malmös (och Sveriges) största parti har Socialdemokraterna allt att förlora. De har en bred väljarbas som kan ha väldigt olika åsikter om ett ämne. Då gäller det att vara för det mesta och inte favorisera någon fråga. Så även om partiet är för cykling är det även för bilkörning. Satsningar på cykling ska inte försämra för bilisterna. Det går ändå att konstatera att Socialdemokraterna är villiga att satsa på cykling. Genom att skriva under Storstadsavtalet har partiet tagit stark ställning för utbyggd cykelinfrastruktur. Det är också glädjande att S är med på tåget med enkelriktade cykelbanor på båda sidor av vägen. Nu gäller det bara att partiet står för det när beslut ska klubbas igenom i Tekniska nämnden.


Cykelpolitik i Malmö inför valet 2018

Kommentarer