Feministiskt Initiativs cykelpolitik i Malmö 2018-2022


Feministiskt initiativs cykelpolitik i Malmö efter valet 2018


Feministiskt initiativ anser att det finns en trafikmaktordning där bilen har företräde före kollektivtrafik, cykel och fotgängare och där de olika trafikslagen tilldelas olika mycket resurser, utrymme och status. 

Partiet vill utgå från en 15-minutersprincip, vilken bygger på en samhällsplanering som garanterar invånarna tillgång till vardaglig service i nära anslutning till arbete, skola och bostad. Bilarnas inflytande ska minska och parkeringar ersättas av grönområden och bostäder. Lokalt krävs en kraftig utbyggnad av gång- och cykelvägar som tillsammans med kollektiv tråd- och spårtrafik på sikt ska kunna ersätta privatbilismen i städerna.

F! har ett antal punkter som ska förbättra för cyklister (och fotgängare) i Malmö:

  • En samhällsplanering som prioriterar cyklister, fotgängare, kollektivtrafik och bilpooler, samt försvårar för bilresor in i stadskärnan.
  • Införande av öronmärkta pengar för investeringar i gång- och cykelinfrastruktur på nationell och regional nivå, samt att kommuner ska kunna söka statsbidrag för gång och cykelinvesteringar. 
  • Gång- och cykelvägar ska i större utsträckning ta hänsyn till människors olika behov. 
  • Lokala och regionala gång- och cykelplaner ska vara obligatoriska.
  • Verka för att bilismen minskar och att privatbilismen främst i storstäder ersätts med cykel, gång, bilpooler och kollektiva färdmedel, genom högre kostnader som dyrare parkeringsplatser samt stopp av motorvägsbyggen.
För Feministiskt initiativs räkning är det Jonna Böhler som svarat på frågorna:

1. Har ert parti ett trafikpolitiskt program för Malmö och har det i så fall cykling som en egen punkt?
Nej, vi har inte ett trafikpolitiskt program, ännu... Men cykling har en framträdande roll i hur vi vill bygga Malmö, både när det kommer till trafiken, hälsan och miljön. Feministiskt initiativ ser att det finns en trafikmaktordning där bilen har företräde före kollektivtrafik, cykel och fotgängare och där de olika trafikslagen tilldelas olika mycket resurser, utrymme och status. I samhällsplaneringen måste satsningar göras på kollektivtrafik och på en stadsplanering som är anpassad till cykel och gångtrafik.

2. Är cykel och cykling en viktig fråga för er?
Cykling är en mycket viktig fråga för F! Malmö. Bilen har sedan 1950-talet varit en central utgångspunkt i planeringen av Malmö kommun, och det går därför att enkelt ta sig med bil till i stort sett varje adress. I samhällsbyggnaden har cyklister och fotgängare alltid varit sekundära i förhållande till bilen, trots att väldigt många malmöbor inte har bil och trots att bilen har negativ påverkan på miljö och hälsa. Det här leder förutom till dålig luftkvalitet och bullerstörningar även till att de som inte använder bil blir mer oskyddade i trafiken. Eftersom cykel är ett förhållandevis billigt färdmedel och har minimal påverkan på miljön verkar vi för att samhällsbyggnaden tar hänsyn till cyklisternas intressen. 

3. Hur ser ni på Malmö som cykelstad?
Vi vill att Malmö ska vara en stad som alltid har cykel, gång och kollektivtrafik som utgångspunkt och inte bilen. Detta för hälsans och miljöns skull. Vi satsar på minskad biltrafik i Malmö och på sikt flera bilfria zoner. Då blir luften renare och staden hälsosammare och tryggare att bland annat cykla i. Feministiskt initiativ verkar vidare för  inrättandet av ett nytt tvärpolitiskt område med utgångspunkt i kulturpolitiken: en social kultur. Vi vill i detta främja av mötesplatser för samtida och traditionell spontan- och deltagarkultur som bland annat, cykelkök och återbruksverkstäder. 

4. Vilka cykelsatsningar vill ni prioritera den kommande
Mandatperioden?
Feministiskt initiativ ska verka för att infrastrukturen för cyklister blir bättre; cykelnätet måste byggas ut och antalet säkra parkeringsplatser och stationer för cykelservice öka. Det ska också vara smidigt att byta mellan cykel,buss och tåg. Vi går också till val på att skapa fler bilfria zoner.

5. Tycker ni att det är rimligt att ta bort kantstensparkeringar
för att bygga cykelbanor?
Ja det är rimligt. Dels för att vi vill se mer cykelvägar utan att för den delen inskränka på utrymmet för de som använder trottoaren. Dels för att vi vill se att antalet bilar i Malmö kommun minskar och ser att minskat antal parkeringsplatser är en del i det liksom att det behöver blir svårare och dyrare att parkera centralt i staden. Bilister som ankommer till Malmö ska istället erbjudas parkeringsplatser vid utkanten av staden, och sedan garanteras en effektiv kollektivtrafik samt trygga cykelbanor in till centrum. Detta ska inte gå ut över handikappanpassade parkeringsplatser, samt att färdtjänsten måste kunna ta sig fram i centrum. 

6. Borde det byggas cykelbana på båda sidorna av större/bredare
vägar i Malmö?
Ja

7. I tätort är i allmänhet runt 80% av alla bilresor kortare
än 3-4 km. Hur vill ni få fler att välja cykel istället för bil?
Genom att skapa en bättre infrastrukturen för cyklister; cykelnätet måste byggas ut och antalet säkra parkeringsplatser vid bostäder samt arbetsplatser och stationer för cykelservice öka. Det ska också vara smidigt att byta mellan cykel, buss och tåg, vill vi få fler att ta cykeln. Vi vill också se en samhällsplanering som i större utsträckning utgår ifrån att det du behöver ska finnas i ditt närområde. På så vis skulle resandet kunna minska i tätbebyggda områden. Bostadsbyggandet ska vara en del av ett samhällsbygge som placerar förskola, skola och arbetsplatser i närheten av bostäder

8. Undersökningar visar att barn och unga som cyklar (eller går)
till skolan presterar bättre. Samtidigt minskar antalet barn som cyklar
till förmån för skjutsning med bil. Hur vill ni få fler barn att
cykla till skola och fritidsaktiviteter?
Även här är det viktigt att infrastrukturen för cyklister blir bättre; cykelnätet måste byggas ut och så även antalet säkra parkeringsplatser för cyklar. Det ska vara säkert för barn och unga att ta cykeln. Men hit hör också att få en förskoleplats och skola i närheten av där en bor, att ha tillgång till fritidsaktiviteter i sitt närområde som möjliggör att ta cykeln. Samt inte minst tillgången till en cykel. 

9. Cykelstöld är en orsak till att människor väljer bort cykel
som transportmedel. Hur vill ni göra för att förbättra möjligheten
att låsa fast sin cykel?
Vi behöver öka antalet cykelparkeringar i staden, idag tar ofta cykelparkeringarna slut vilket leder till att personer inte har någonstans att låsa fast sin cykel, detta ökar givetvis stölderna. Vi vill också prioritera cykelparkeringshus framför bilparkeringshus så att ens cykel står säkert och skyddat. Genom att också öka cykelparkeringsnormen så kan det till exempel sättas krav på arbetsgivare att tillgodose riktiga cykelparkeringar där cykeln kan låsas fast. 

10. Hur mycket pengar vill ni avsätta till cykelsatsningar den
kommande mandatperioden?
Vi kommer fortsätta lägga ambitiösa budgetar för ett hållbart Malmö där cykeln har en central del i den hållbarhetspolitik vi presenterar. 


Analys:

F! vill vända upp och ner på den rådande ordningen i trafiken och sätta den gående människan först. Bilar ska bara användas i undantagsfall och gång, cykel och kollektivtrafik ska vara normen. Även om det låter som en cyklists dröm är det förmodligen för extremt för partiets tänkbara samarbetspartners i kommunen. Framförallt Socialdemokraterna har på senare tid tagit ställning för att inte försvåra för bilister i Malmö. Samtidigt går det att räkna med att F! kommer stödja förslag som går ut på att förbättra möjligheterna att cykla i Malmö.
Kommentarer