Vänsterpartiets cykelpolitik i Malmö 2018-2022


Vänsterpartiets cykelpolitik i Malmö efter valet 2018


Vänsterpartiet är ett av de partier som vill gå längst i arbetet med att förbättra för cyklister och fotgängare. Partiet hymlar inte med att bilen behöver stå tillbaka och går så långt som att kräva en bilfri innerstad.

Vänsterpartiet vill minimera parkeringsplatser i centrum för arbetspendlare, och istället skapa inpendlarparkeringar i stadens utkant. Ett utbyggt hyrcykelsystem där hyrstationerna också finns i ytterområdena ska ge fler cyklister. Partiet vill öka utbyggnaden av cykelleder och även bygga flerfiliga cykelstråk.


För Vänsterpartiets räkning är det Anders Skans som svarat på frågorna:

1. Har ert parti ett trafikpolitiskt program för Malmö och har det i så fall cykling som en egen punkt?
Vi har inga lokala specialprogram, bara ett kommunalpolitiskt program, där finns ett avsnitt där cykel har en egen underrubrik: http://www.vmalmo.se/omstallning-till-ett-hallbart-malmo/

2. Är cykel och cykling en viktig fråga för er?
Ja, en mycket viktig fråga.

3. Hur ser ni på Malmö som cykelstad?
Vi tycker det gjorts mycket men är inte nöjda. Det krävs en uppgradering av cykelsatsningar, speciellt när cykelanvändandet ändrats. Det finns nu många fler stora breda lådcyklar så det gamla tänket att det ska gå att ha dubbelriktade cykelbanor måste överges för bredare cykelbanor så alla ryms på ett säkert sätt.

4. Vilka cykelsatsningar vill ni prioritera den kommande mandatperioden?
Fler breda cykelbanor så inte cyklar ska mötas på trånga dubbelriktade banor. Nätet av cykelbanor ska byggas ihop så att inte cykelbanor leder ut i den övriga trafiken.

5. Tycker ni att det är rimligt att ta bort kantstensparkeringar för att bygga cykelbanor?
Ja, gatuparkering för bilar är ett omodernt sätt att lösa trafiksituationen i en stad.

6. Borde det byggas cykelbana på båda sidorna av större/bredare vägar i Malmö?
Ja.

7. I tätort är i allmänhet runt 80% av alla bilresor kortare än 3-4 km. Hur vill ni få fler att välja cykel istället för bil?
Bättre cykelbanor och gratis kollektivtrafik. Men också svårare att parkera bilen i centrala lägen, förutom för de som verkligen behöver, för att göra andra alternativ mer attraktiva.

8. Undersökningar visar att barn och unga som cyklar (eller går) till skolan presterar bättre. Samtidigt minskar antalet barn som cyklar till förmån för skjutsning med bil. Hur vill ni få fler barn att cykla till skola och fritidsaktiviteter?
Det handlar mycket om att göra säkra cykelbanor, men också att skolpolitiken förändras så barn inte går i skolor långt från hemmet för att deras föräldrar valt det. Vi vill att alla ska ha gångavstånd till sin skola, vilket också gör att fler kan cykla eller gå.

9. Cykelstöld är en orsak till att människor väljer bort cykel som transportmedel. Hur vill ni göra för att förbättra möjligheten att låsa fast sin cykel?
Det kommunen kan göra är att bygga bättre cykelparkeringsplatser där cyklar av olika storlek får plats och kan låsas fast i cykelställen.

10. Hur mycket pengar vill ni avsätta till cykelsatsningar den kommande mandatperioden?
Det finns ingen summa vi tagit ställning till, vi vill framförallt prioritera om från bilsatsningar till cykel- och gångsatsningar inom ramen för gatukontorets budget. Ska cykel och gång prioriteras behöver resurser omfördelas. Vi har t.ex. motsatt oss motorvägsbyggen som bron vid Spillepengen, hade de investeringarna istället gått till gång och cykel kunde vi byggt otroligt mycket ny cykelbana i Malmö.


Analys:

Vänsterpartiet ser ut att gå mot ett rekordhögt valresultat. Det ger partiet bra möjligheter att påverka cykelpolitiken i Malmö. Partiets politik skulle innebära mycket ny cykelinfrastruktur. Något som kan bromsa detta är Vänsterpartiets vilja att även satsa på spårvagnar i Malmö. Förespråkare för spårväg brukar hävda att spårvagn och cykel inte konkurrerar med varandra men när pengarna ska fördelas är det ofta cykeln som får stryka på foten. Vänsterpartiet vill finansiera sin satsning på cykel och kollektivtrafik med avgifter på biltrafiken. Avgifter som flera partier måste ställa sig bakom för att bli verklighet. Om det inte blir några avgifter, kommer partiet välja cykel före spårvagn? 


Cykelpolitik i Malmö inför valet 2018


Kommentarer