Moderaternas cykelpolitik i Malmö 2018-2022


Moderaternas cykelpolitik i Malmö efter valet 2018


Moderaterna är traditionellt ett parti för bilburna. Bilen är fortfarande den ultimata symbolen för frihet och framgång. Men omvärlden förändras och även Moderaterna är tvungna att anpassa sig.

När allt fler cyklar blir cykling en fråga för politiken att förhålla sig till. Det har lett till att de flesta partier idag säger sig vara cykelvänliga. Så även Moderaterna och inför valet har de tillsammans med MalmöAlliansen tagit fram ett antal förslag med förbättringar för cyklister. Samtidigt är partiets företrädare noga med att påpeka att utbyggd cykelinfrastruktur inte ska påverka utrymmet för bilarna. Istället ska nya cykelbanor dras så att de inte tar bort filer från körbanan. Eventuellt kan breda körbanor smalnas av men det får inte bli sämre kapacitet för biltrafiken. Nackdelen med den typen av utbyggnad är att cykelbanan då kan dras lite hur som helst för att inte vara i vägen och att yta kan komma att tas från gångbanor. På vissa ställen skulle det även innebära att det blir omöjligt att bygga cykelbana. Till exempel Mariedalsvägen är för smal vid Fågelbacksgatan för att tillåta fyra körfält för motorfordon och en cykelbana. Frågan är då om Moderaterna tycker det är lönt att bygga cykelbana längre söderut där det finns mer utrymme? Resultatet blir kanske att det inte byggs någon cykelbana alls. Och även om det görs kommer den ta slut och leda ut cyklisterna i hårt trafikerad blandtrafik.

En del partier ser bilkörning som ett demokratiprojekt. Alla ska ha möjlighet att köra bil, fattig som rik. I Moderaternas värld är kanske inte alla bilister rika, men de är i alla fall rikare än cyklisterna. Det är nämligen bilisterna som bidrar mest till Malmös välstånd. Att ersätta bilparkeringar med cykelparkeringar minskar stadens inkomster. För att bevisa det används ett examensarbete från 2014 som kom fram till att en bilist gör av med mer pengar än en cyklist. Att andra undersökningar kommit fram till att det inte är så stor skillnad ignoreras helt. Det pratas heller inte om hur städer i Nederländerna blomstrar trots att de helt förbjudit bilar i innerstan.

För Moderaternas räkning är det Ulrica Fors Stenmarck som svarat på frågorna:


1. Har ert parti ett trafikpolitiskt program för Malmö och har det i så fall cykling som en egen punkt?
Moderaterna har tillsammans med våra Allianskollegor lagt fram ett gemensamt handlingsprogram för åren 2019 – 2022. I det finns ett avsnitt kring trafiken med en rad punkter som handlar om cykeltrafiken.

2. Är cykel och cykling en viktig fråga för er?
 Att ges friheten att kunna använda det färdmedel man så själv önskar är viktigt för oss Moderater. Om cykel är det man vill använda ska man också kunna göra det säkert och tryggt. Moderaterna sätter inte de olika trafikslagen emot varandra. Således är också möjligheten till cykling viktig för oss.

3. Hur ser ni på Malmö som cykelstad?
Att många malmöbor väljer att cykla är bra inte bara för den egna hälsan utan också för miljön och trafiksituationen. Moderaterna vill tillsammans med Alliansen att Malmö ska vara en cykelstad i världsklass. Vi vill skapa fler cykelvägar som går raka vägen till och från centrum så att cykeln blir ännu mer attraktiv för fler pendlare. För att cykeln skall vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen krävs förbättringar för cykeltrafiken, inte försämringar för biltrafiken. Därför vill vi bygga fler direkta cykelvägar, framförallt där cyklister i dag tvingas cykla i vägrenen på hårt trafikerade vägar.

4. Vilka cykelsatsningar vill ni prioritera den kommande mandatperioden?
Moderaterna vill främst prioritera tre åtgärder:
För det första, de åtgärder som ger störst nytta för trafiksäkerheten, d.v.s. åtgärda sträckor som i dag är särskilt drabbade av olyckor eller incidenter.
För det andra, utbildning och informationen till trafikovana cyklister beträffande trafikregler och vikten av att visa hänsyn till varandra i trafiken.
För det tredje, nya cykelbanor som kan korta restiderna med cykel för dem som pendlar lite längre sträckor, inklusive att pendla till andra kommuner.

5. Tycker ni att det är rimligt att ta bort kantstensparkeringar för att bygga cykelbanor?
Det kan i vissa fall vara rimligt i de fall problemet inte går att lösa på annat sätt, men det bästa är om vi kan samsas om gaturummet så att det finns plats för både gående, cyklister och bilar även om en sådan lösning ibland kan bli något dyrare.

6. Borde det byggas cykelbana på båda sidorna av större/bredare vägar i Malmö?
Nej, inte generellt. Vi har begränsade resurser och det är bättre med en cykelbana på en sida på fler gator än med två cykelbanor på färre gator. Enligt gällande regler är en cykelbana alltid dubbelriktad om inte annat framgår av lokala trafikföreskrifter.

7. I tätort är i allmänhet runt 80 % av alla bilresor kortare än 3-4 km. Hur vill ni få fler att välja cykel istället för bil?
Ett stort problem som många framför är oviljan att ta cykeln för kortare resor med anledning av stöldrisken. Därför vill vi öka antalet inhägnade, övervakade cykelparkeringarna i staden.

8. Undersökningar visar att barn och unga som cyklar (eller går) till skolan presterar bättre. Samtidigt minskar antalet barn som cyklar till förmån för skjutsning med bil. Hur vill ni få fler barn att cykla till skola och fritidsaktiviteter?
Varje familj måste få sitt livspussel att fungera och om detta inkluderar att barnen behöver skjutsas så vill vi moderater försöka underlätta med t ex bra angöringsmöjligheter, men även informera om vikten att barnen så snart de är mogna för detta också cyklar mer. Då det är helt rätt att barn som rör på sig oftare också presterar bättre i skolan. Med anledning av det är Moderaterna överens med Alliansen om att införa Bunkeflomodellen i stadens samtliga skolor. Det innebär att alla Malmös elever ska ges fysisk aktivitet varje dag i eller efter skolan. På så vis hoppas vi både öka barnens inlärningsförmåga samtidigt som det bidrar till en god hälsa hos våra barn.

9. Cykelstöld är en orsak till att människor väljer bort cykel som transportmedel. Hur vill ni göra för att förbättra möjligheten att låsa fast sin cykel?
Vi vill anlägga fler cykelparkeringar, både obevakade och bevakade. På vissa ställen kan det behövas kameraövervakning för att även en fastlåst cykel ska få stå kvar och det måste vi bejaka.

10. Hur mycket pengar vill ni avsätta till cykelsatsningar den kommande mandatperioden?
Moderaterna har tillsammans med våra Allianskollegor i budget för 2019 satsat 60 Mkr utöver det som redan finns i Malmö stads budget för direkta och säkra cykelvägar i Malmö.


Moderaterna är noga med att påpeka att inget trafikslag ska favoriseras. Däremot ser de inga problem med att indirekt favorisera ett färdmedel genom att kräva att det inte ska påverkas av förbättringar för andra färdmedel. I praktiken kan det innebära att nödvändiga cykelsatsningar inte blir av.
Det är de bilburna konsumenterna som håller staden levande och det är bilen som bäst löser människors livspussel. Därför måste det gå att köra hela vägen fram och parkera i direkt anslutning till målet. Att behöva gå i onödan är otänkbart. Därför ska kantstensparkeringar behållas och skolor ska ha angöringsmöjligheter för bilar.
Precis som Liberalerna blandar Moderaterna in lite ordning-och-reda i sin cykelpolitik. Exakt hur de ska hitta och utbilda trafikovana cyklister framgår dock inte. Men det är säkert ett påstående som tilltalar Moderata kärnväljare. 
Moderaterna vill gärna framstå som cykelvänliga men det är fortfarande bilen som ligger partiet varmast om hjärtat.Cykelpolitik i Malmö inför valet 2018


Kommentarer