Miljöpartiets cykelpolitik i Malmö 2018-2022

Miljöpartiets cykelpolitik i Malmö efter valet 2018


Som ett av de styrande partierna i Malmö har Miljöpartiet haft en unik position att påverka utbyggnaden av cykelinfrastrukturen. Tyvärr har en ansträngd ekonomi satt käppar i hjulet. En fungerande skola måste ändå gå före nya cykelbanor. Nu är ekonomin bättre och med stöd från staten lanseras en ny cykelsatsning. 

I och med det så kallade Storstadspaketet bidrar staten med 143 miljoner kr till cykelsatsningar i Malmö. Totalt handlar det om 573 miljoner kr mellan åren 2019-2031.

Miljöpartiet vill uppgradera och knyta ihop dagens cykelvägnät. Cykelbanorna ska breddas och få en rakare sträckning. Partiet vill också bygga nya supercykelstråk som består av cykelbanor på båda sidor om gatan, separerade med höjdskillnader både gentemot bilister och fotgängare, likt dem i Köpenhamn. Till att börja med föreslås 10 supercykelstråk men med option på fler i framtiden.
Miljöpartiet vill även införa bilfria zoner runt Malmös skolor samtidigt som det byggs cykelbana hela vägen fram.

För Miljöpartiets räkning är det Kami Petersen som svarat på frågorna:

1. Har ert parti ett trafikpolitiskt program för Malmö och har det i så fall cykling som en egen punkt?
Ja, vi har nyligen tagit fram ett trafikpolitiskt program för Malmö. Cykling är ett bärande tema i vår trafikpolitik. (Trafikprogram, bilaga i PDF)

2. Är cykel och cykling en viktig fråga för er?
Ja. Cykling är ett hälsosamt, yteffektivt och klimatsmart sätt att ta sig fram. Vi vill göra cykling till förstahandsalternativet för de flesta Malmöbor, men också göra det möjligt att pendla från orter runt om Malmö.

3. Hur ser ni på Malmö som cykelstad?
Malmö har blivit en av världens bästa cykelstäder men är fortfarande inte med i ledarklungan. Det som skiljer är att bilen fortfarande betraktas som normen för människors mobilitet i Malmö. Det synsättet vill vi ändra på.

4. Vilka cykelsatsningar vill ni prioritera den kommande mandatperioden?
Vi har finansierat en historisk cykelsatsning i det så kallade storstadspaketet som är ett avtal med staten som nu börjar att genomföras. Det bygger delvis på planer som länge funnits men integrerar dem med tunga investeringar i nya Malmöexpresslinjer. Det är viktigt att bevaka att dessa pengar verkligen går till rätt sak.
Om det inte blir ett maktskifte finns det även budgeterat en storsatsning för 2019 med syfte att eliminera maskor i cykelnätet och det kommer att byggas ett stort antal cykelöverfarter.
Miljöpartiet vill dessutom se ett nytt cykelprogram med bland annat 10 supercykelstråk för att snabb cykelpendling ska bli attraktivt även för de som bor i stadens periferi och som i stor utsträckning åker bil idag. Dessa ska följa infartslederna och vara särskilt anpassade med tex grön våg för snabba cyklister, med pendlingscyklar eller elcyklar.
Vi vill också att nuvarande cykelnät uppgraderas för att välkomna framtidens cyklister som allt oftare använder elcykel, lådcykel eller barncykel. Dessutom behöver cykelnätet klara av mer godstransporter.

5. Tycker ni att det är rimligt att ta bort kantstensparkeringar för att bygga cykelbanor?
Ja. Kantstensparkering av bilar är inte bara utrymmeskrävande utan också farligt för cyklister. Det finns för mycket och för billig kantstensparkering i Malmö och för få cykelbanor och träd. Privat långtidsförvaring av skrymmande fordon är inte ett allmännyttigt ändamål.

6. Borde det byggas cykelbana på båda sidorna av större/bredare vägar i Malmö?
Ja. Det ska vara standard på nya huvudgator och våra 10 nya supercykelstråk vill vi göra dubbelsidiga i de centrala delarna för att möjliggöra omkörning. Cykelbanor bör också vara tydligare separerade från fotgängare med nivåskillnader och rakare genom korsningar.

7. I tätort är i allmänhet runt 80% av alla bilresor kortare än 3-4 km. Hur vill ni få fler att välja cykel istället för bil?
Vår målsättning är att cykeln ska vara det dominerande färdmedlet inom Malmö. Det som krävs är att det är snabbare och lättare att cykla än att ta bilen. Då måste cykelnätverket hänga ihop bättre än det för bilen och ha högre prioritet än korsande trafik, grön våg längs våra supercykelstråk och vinterrenhållning.

8. Undersökningar visar att barn och unga som cyklar (eller går) till skolan presterar bättre. Samtidigt minskar antalet barn som cyklar till förmån för skjutsning med bil. Hur vill ni få fler barn att cykla till skola och fritidsaktiviteter?
Vi vill arbeta vidare med konceptet säkra cykelvägar men vi tror också att det krävs att lokalgatorna runt skolorna blir bilfria. Barn ska kunna gå och cykla säkert till skolan utan att utsättas för stressade bilförare. Barn har rätt att slippa trafikbuller och avgaser i sin skolmiljö. Att kunna cykla till skolan handlar också om att tidigt skaffa sig vanor där vardagsmotion är en naturlig del. Den förälder som trots en bilfri zon kring skolan väljer att skjutsa sitt barn får då helt enkelt parkera ett hundratal meter därifrån och promenera sista biten.

9. Cykelstöld är en orsak till att människor väljer bort cykel som transportmedel. Hur vill ni göra för att förbättra möjligheten att låsa fast sin cykel?
Det behövs fler säkra fastlåsningsmöjligheter, tex ställ av bågtyp, både eftersom cyklingen ökat och folk satsar allt mer pengar på bra cyklar. Malmöborna måste kunna lita på att cykeln står kvar där de lämnade den. Vi vill förbättra cykelparkeringarna, inte minst kring stationer och kollektivtrafikknutpunkter. Det behövs fler Bike and Ride-anläggningar och konceptet för att låsa in cyklar behöver utvecklas vidare så att fler kan ha glädje av det.

10. Hur mycket pengar vill ni avsätta till cykelsatsningar den kommande mandatperioden?
Malmö stad betalar 75% av cykelsatsningarna i Storstadspaketet, vi är stolta över att detta blir en så tydligt hållbar motprestation för statliga satsningar i kollektivtrafik som dessutom säkrar att dessa trafiksystem integreras. I storstadspaketet avsätts 573 miljoner kronor för cykelsatsningar. Detta tycker vi ska vara utöver ordinarie förbättringsarbete, inte minst då det tar tid att genomföra dessa komplicerade projekt. Från 2019 har vi budgeterat med utrymme cirka 35-40 miljoner i cykelinvesteringar jämfört med tidigare investeringsnivå. Om de så kallade stadsmiljöavtal som den sittande regeringen införde får finnas kvar kan det medfinansiera upp till lika mycket som staden själv finansierar.


Analys:

Miljöpartiet är inte oväntat ett av de mest cykelvänliga partierna. Viljan att skapa bättre förutsättningar för cykling i Malmö har alltid varit stark i partiet men det krävs även pengar. Nu finns både viljan och pengarna vilket skulle kunna ge en aldrig tidigare skådad utbyggnad av cykelinfrastruktur i Malmö. Det är också glädjande att Miljöpartiet väljer att titta på en av världens bästa cykelstäder för att få inspiration. Allt för länge har Malmö målat in sig i ett hörn med dubbelriktade cykelbanor längs ena sidan av stadens gator. I kombination med en upprustning och hopkoppling av befintliga cykelbanor kommer Malmö bli en cykelstad värd namnet. Kanske till och med världens främsta.
Miljöpartiet vill även skapa säkra skolvägar utan biltrafik vilket är en grundförutsättning för att få fler barn och unga att cykla.
Precis som med Vänsterpartiet är det enda som kan hota Miljöpartiets ambitiösa cykelsatsning ett scenario där pengar och utrymme inte räcker till både cykel och spårvagn. Är miljöpartiet i så fall villigt att skjuta spårvägen på framtiden?Cykelpolitik i Malmö inför valet 2018


Kommentarer