Liberalernas cykelpolitik i Malmö 2018-2022Liberalernas cykelpolitik i Malmö efter valet 2018

Liberalerna i Malmö har ingen cykelpolitik att tala om. I sitt kommunpolitiska handlingsprogram för åren 2018-2022 finns ett par rader om cykling i Malmö.

I linje med partiets inriktning på ordning och reda handlar hälften av Liberalerna Malmös egna cykelsatsning om utbildning och "trafikvett för cyklister". Även om det säkert genererar röster från de som tycker att folk cyklar som idioter är det inget som ger bättre förutsättningar att cykla. Visst borde det vara obligatorisk trafikundervisning i skolan men om inte föräldrarna vågar låta sina barn cykla på grund av (bil)trafiken är det inget annat än populistiskt röstfiske. Frågan om trafikutbildning borde återfinnas bland partiets skolfrågor och handla om hur skolorna idag medvetet struntar i trafikundervisningen.

I år har de fyra allianspartierna (Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna) valt att gå till val med en gemensam budget under namnet MalmöAlliansen. Därför är flera av svaren i undersökningen samma för de olika partierna.

Liberalerna i Malmö hade inte tid att svara specifikt på våra frågor men med hjälp av Carl-Vincent Reimers fick vi dokument som innehöll information som gav en del svar:


1. Har ert parti ett trafikpolitiskt program för Malmö och har det i så fall cykling som en egen punkt?
Nej

2. Är cykel och cykling en viktig fråga för er? 
Ja

3. Hur ser ni på Malmö som cykelstad?
Liberalerna vill göra Malmö till en ännu bättre cykelstad året runt. För att nå dit krävs dock bättre förutsättningar för cyklister i staden. Därför ska modern cykelparkering, cykelvägar och gatubelysning prioriteras. För att förbättra trafiksäkerheten vill vi även ha mer information och utbildning till cyklister om vilka regler som gäller i trafiken. Vi ser att skolan har ett stort ansvar i att utbilda i trafikvett för cyklister

4. Vilka cykelsatsningar vill ni prioritera den kommande mandatperioden? 
Malmö ska vara en cykelstad i världsklass. När vi blir fler Malmöbor ska Malmö växa genom cykling och kollektivtrafik, inte genom fler bilar. Därför vill MalmöAlliansen skapa fler cykelvägar som går raka vägen till och från centrum så cykeln blir ännu mer attraktiv för fler pendlare. För att cykeln skall vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen krävs förbättringar för cykeltrafiken, inte försämringar för biltrafiken. Därför vill vi bygga fler direkta cykelvägar, framförallt där cyklister i dag tvingas cykla i vägrenen på hårt trafikerade vägar. Vi vill också utöka antalet cykelparkeringar som finns där malmöborna rör sig. För att utöka antalet inhägnade, övervakade cykelparkeringar liknande de som finns vid Malmö C och Triangeln vill vi undersöka om det går att attrahera en privat aktör som, mot en brukaravgift kan tillhandahålla detta för att göra det så kostnadsneutralt som möjligt för kommunen.

5. Tycker ni att det är rimligt att ta bort kantstensparkeringar för att bygga cykelbanor?
Liberalerna är positiva till nya cykelvägar, men att dessa ska byggas så att flera trafikslag kan samexistera. Vår övertygelse är att bilen även fortsatt i framtiden kommer att få plats i staden, och att det är de skadliga drivmedlen som vi ska bekämpa.

6. Borde det byggas cykelbana på båda sidorna av större/bredare vägar i Malmö? 
Se föregående svar.

7. I tätort är i allmänhet runt 80% av alla bilresor kortare än 3-4 km. Hur vill ni få fler att välja cykel istället för bil? 
När det gäller val av cykel i stället för bil tror vi just att boendeparkering kan vara en lösning på detta, för att på så sätt få individer att lämna bilen hemma i stället för att ta den till jobbet.

8. Undersökningar visar att barn och unga som cyklar (eller går) till skolan presterar bättre. Samtidigt minskar antalet barn som cyklar till förmån för skjutsning med bil. Hur vill ni få fler barn att cykla till skola och fritidsaktiviteter? 
Inget svar.

9. Cykelstöld är en orsak till att människor väljer bort cykel som transportmedel. Hur vill ni göra för att förbättra möjligheten att låsa fast sin cykel? 
Alla som cykelpendlar vet att cykelstölder är ett alldeles för utbrett problem i Malmö. Därför vill MalmöAlliansen etablera fler säkra cykelparkeringar i områden med många arbetsplatser. Säkra cykelparkeringar kan till exempel vara inne i parkeringshusens bottenvåningar. Det kan även placeras helt nya cykelskjul där cyklarna är inlåsta. Vi ser gärna samarbeten med arbetsgivare som också ser behovet av bättre cykelparkeringar där cyklarna både är säkrare och torra. Vi vill också undersöka om säkra cykelparkeringar kan etableras i samarbete med andra på samma sätt som cykeluthyrningen. Vi vill också utöka antalet cykelparkeringar som finns där malmöborna rör sig. För att utöka antalet inhägnade, övervakade cykelparkeringar liknande de som finns vid Malmö C och Triangeln vill vi undersöka om det går att attrahera en privat aktör som, mot en brukaravgift kan tillhandahålla detta för att göra det så kostnadsneutralt som möjligt för kommunen.

10. Hur mycket pengar vill ni avsätta till cykelsatsningar den kommande mandatperioden?
Inget svar.


Analys:

I sann liberal anda vill partiet låta människor själv välja transportmedel. De vill också skapa bättre förutsättningar för människor att använda cykel. Bland annat nämns fler direkta cykelvägar, framförallt där cyklister i dag tvingas cykla i vägrenen på hårt trafikerade vägar. Något som behövs eftersom cykeln måste kunna konkurrera med bilen på lika villkor. Annars fungerar inte tanken om det fria valet eftersom människor väljer det som är smidigast. Samtidigt kastar partiet in en brasklapp och säger att nya cykelvägar bara ska byggas så att flera trafikslag kan samexistera och att bilen kommer få plats i staden. Det låter misstänkt likt andra partiers tal om att "samsas" i trafiken. Gärna cykelsatsningar men inte på bekostnad av mindre utrymme till bilarna. Frågan är bara var alla de nya cykelvägarna ska placeras om de inte dras längs Malmös gator?


Cykelpolitik i Malmö inför valet 2018

Kommentarer